Miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgår från en helhetssyn som ska genomsyra vår verksamhet.

Vid inköp av produkter och varor ska vi prioritera miljömärkta produkter och leverantörer som har en bra miljöpolicy.

Vi ska sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av förbrukningsmaterial genom att bl.a. skicka dokumentationer, fakturor, offerter, o.d elektroniskt – framför att göra utskrifter som skickas med vanlig post. Vi ska prioritera produkter som sänker energiförbrukningen för såväl IT-utrustning som övriga energikrävande produkter som används i vår verksamhet.

Vi ska planera våra resor för att försöka hålla ner bränsleförbrukningen och i första hand välja kollektivtrafik som transportmedel för lokala resor.

Vi ska göra personalen medveten om våra miljö- och hälsofrågor.

Alla som arbetar på Authority ska:

  • Ha god kännedom och tillämpa gällande miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  • Arbeta med att förebygga och minska Authority's egen miljöbelastning.
  • Engagera alla anställda i miljöfrågor, genom utbildning och fortlöpande dialog.
  • Följa de lagar, föreskrifter, förordningar m.m. som gäller och önskemål från våra kunder.
  • Tillsammans med medarbetarna skapa ett aktivt miljöarbete som öppet kommuniceras till kunder m.m
  • Ständigt förbättra och minimera negativ påverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget hållbart sätt.

Jonas Lundqvist, VD

Vi på Authority strävar alltid efter att hålla högsta kvalitét i vårt arbete, här kan du läsa vår kvalitetspolicy.